1395/11/17
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مریم حمیدی نیا"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "مریم حمیدی نیا" ...
1395/11/17
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "رضوان دالوند"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد  خانم  "رضوان دالوند"&n...
1395/11/13
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "عاطفه جمسید پور"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "محسن جانجان" با ...
1395/11/13
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "عاطفه جمسید پور"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد  خانم  "عاطفه جمشید پور"...
1395/11/13
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فیروزه صفارزاده"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "فیروزه صفارزاده" ...
1395/11/06
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مینا عراقچیان"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "مینا عراقچیان" ب...
1395/10/12
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سجاد زلفی گل"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سجاد زلفی گل" با...
1395/07/22
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سجاد رضائی پور"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سجاد رضائی پور" ...
1395/07/07
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مهدیس پورجهان"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "مهدیس پورجهان" ب...
1395/07/03
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "حسن رمضانی"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "حسن رمضانی" با م...
 |<  < 1 2 3 4 5 6  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند