1395/03/30
جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای حمید عامریان
جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری  آقای حمید عامریان با موضوع "مطالعه نقوش ...
1395/03/11
برگزرای سمینار دوره دکتری
برگزرای سمینار دوره دکتری باستان شناسی گرایش دوران تاریخی
1394/12/15
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فاطمه رحمانی"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "فاطمه رحمانی" با موضو...
1394/11/26
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فاطمه حشمتیان"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "فاطمه حشمتیان" با موض...
1394/11/24
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "سیده ساره مهدیان"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "سیده ساره مهدیان" با ...
1394/11/20
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سامان امجدی"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سامان امجدی" با موضوع...
1394/11/20
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "زینب تقوی"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "زینب تقوی" با موضوع &...
1394/11/20
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "سیده مریم کسائیان"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "سیده مریم کسائیان" با...
1394/11/18
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "ابوالفضل حیدری"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "ابوالفضل حیدری" با مو...
1394/11/18
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید حسین طباطبایی"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سیدحسین طباطبایی" با ...
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند