1394/11/18
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مهزاد زندمحب"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "مهزاد زند محب" با موض...
1394/11/18
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "ندا انصاری"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "ندا انصاری" با موضوع ...
1394/11/18
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "نسرین بیک محمدی"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "نسرین بیک محمدی" با م...
1394/11/17
اولین جلسه دفاع از پایان نامه دکتری رشته باستان شناسی
اولین جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری  خانم  "مهناز شریفی" با م...
1394/11/14
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مهدیس مشفق"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "مهدیس مشفق" با موضوع ...
1394/11/11
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "امیر خانمرادی"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "امیر خانمرادی" با موض...
1394/11/11
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "محمد شعبانی"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "محمد شعبانی" با موضوع...
1394/11/11
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "حسنی اسماعیل بیگی"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "حسنی اسماعیل بیگی" با موضوع...
1394/11/11
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید مهدی خضری حسینی"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید مهدی خضری حسینی" با موض...
1394/11/11
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید ایمان سجادی هزاوه"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید ایمان سجادی هزاوه" با م...
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند