1394/11/11
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"مستوره یارتیره"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"مستوره یارتیره" با موضوع &qu...
1394/11/11
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فاطمه درویشی"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فاطمه درویشی" با موضوع "...
1394/11/11
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فرشته خزایی کوهپر"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فرشته خزایی کوهپر" با موضوع ...
1394/11/11
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای"سهراب رضایی"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای"سهراب رضایی" با موضوع "...
1394/11/11
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"نینا حسین زاده"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"نینا حسین زاده" با موضوع &qu...
1394/11/11
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "سپیده پاک"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "سپیده پاک" با موضوع "ت...
1394/11/11
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم راضیه شعاعی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم راضیه شعاعیبا موضوع "رابطه بین وی...
1394/11/03
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اعظم شهیدی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "اعظم شهیدی" با موضوع "...
1394/10/29
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اعظم دینی
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "اعظم دینی" با موضوع "ب...
1394/10/29
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ناصر اموئی میلان
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "ناصر امویی میلان" با موضوع ...
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند