معماري - مركز تكنولوژي مواد و مصالح معماري
گروه آموزشی: معماري
سرپرست: محمدرضا عراقچيان
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند