فهيمه مرادي
كارشناس گروه های آموزشي گرافيك، نقاشي، باستان شناسي، فلسفه هنر
مهران كرمي
كارشناس گروه آموزشي معماري و طراحی شهری- امين اموال
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند