دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 465 نتیجه
از 24
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارگونومی(1) 2817068 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 زهرا مریخ پور هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (10:00 - 12:00)
اسکیس 2813223 1 کارشناسی معماری 01 صاحب محمدیان منصور هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آشنایی با برنامه ریزی کالبدی 2813071 2 کارشناسی معماری 01 مهرداد کریمی مشاور هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00)
آشنایی با مرمت ابنیه 2813073 3 کارشناسی معماری 01 مجید حیدری دلگرم هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1399/10/23 (10:00 - 12:00)
آشنایی با معماری اسلامی 2813052 4 کارشناسی معماری 01 مجید حیدری دلگرم هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/20 (10:00 - 12:00)
اندیشه های فلسفی شهر 2816089 2 دکتری طراحی شهری 01 محمدرضا عباسی نادرپور هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی 2816026 2 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 حسن سجادزاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00)
باستانشناسی ایران در هزاره اول ق م 2812042 2 کارشناسی باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
باستانشناسی اشکانی 2812044 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30)
باستان شناسی بین النهرین ازآغاز کشاورزی تاآغاز ادبیات 2812097 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 علی بیننده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی بین النهرین درطول هزاره دوم واول 2812107 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30)
باستانشناسی پیش از تاریخ ایران 2812039 2 کارشناسی باستان شناسی 01 عباس مترجم هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30)
باستان شناسی پیش از تاریخ ایران درهزاره اول قبل ازمیلاد 2812095 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین ازآغاز تاپایان جمع آوری غذا 2812096 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 عباس مترجم هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی دوره تاریخی اشکانی 2812104 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی دوره تاریخی ساسانی 2812105 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
باستانشناسی ساسانی 2812045 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
باستانشناسی مصرباستان 2812052 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30)
باستانشناسی و هنر اسلامی ایران 1 2812046 2 کارشناسی باستان شناسی 01 مریم محمدی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00)
باستانشناسی و هنر اسلامی ایران 3 2812048 2 کارشناسی باستان شناسی 01 محمدابراهیم زارعی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 465 نتیجه
از 24