اساتید دانشکده

« بازگشت

مبانی زیبایی شناسی2(از رنسانس تا کانت)

نام درس مبانی زیبایی شناسی2(از رنسانس تا کانت)
کد درس 2814132
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز