اساتید دانشکده

« بازگشت

نقد وتطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب

نام درس نقد وتطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب
کد درس 2815079
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز