اساتید دانشکده

« بازگشت

تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری

نام درس تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری
کد درس 2814217
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز