دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 465 نتیجه
از 24
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارگونومی(1) 2817068 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 زهرا مریخ پور هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (10:00 - 12:00)
اندیشه های فلسفی شهر 2816089 2 دکتری طراحی شهری 01 محمدرضا عباسی نادرپور هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی 2816026 2 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 حسن سجادزاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00)
پروژه طراحی صنعتی 5 ( محیط زیست ) 2817043 3 کارشناسی طراحی صنعتی 01 محمدرضا عباسی نادرپور هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
پروژه طراحی صنعتی 8 (بیونیک) 2817046 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 زهرا مریخ پور هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
تاریخ شهر و شهر سازی در ایران 2816008 2 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 ابراهیم مولوی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/25 (10:00 - 12:00)
تاریخ طراحی صنعتی 2817067 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 زهرا مریخ پور هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00)
تجزیه وتحلیل و نقد آثار تجسمی 2815023 2 کارشناسی 01 نفیسه اثنی عشری هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
حکمت اسلامی-ایرانی شهرسازی 2816082 2 دکتری طراحی شهری 01 حسن سجادزاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/25 (10:00 - 12:00)
حکمت هنر اسلامی 2815066 2 کارشناسی 01 علی سلمانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
ریاضی(1) 2817060 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 علی نجفی زیارانی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/22 (10:00 - 12:00)
روش های پژوهش در مباحث میان رشته ای 2816088 2 دکتری طراحی شهری 01 محمدرضا عباسی نادرپور هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00)
روش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی 2816083 2 دکتری طراحی شهری 01 محمدسعید ایزدی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (08:00 - 10:00)
روشها و فنون طراحی شهری 1 2816022 2 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 حسن سجادزاده هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00)
سمینار:تحلیل مسائل شهری ایران 2816087 2 دکتری طراحی شهری 01 محمدسعید ایزدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/25 (08:00 - 10:00)
طراحی آناتومی(1) 2815103 3 کارشناسی 01 جمشید ملاپور هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص
طراحی آناتومی(1) 2815103 3 کارشناسی 02 جمشید ملاپور هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص
طراحی سطح دو(3) 2815062 2 کارشناسی 02 مهدی پرستار شهری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
طراحی سطح دو(3) 2815062 2 کارشناسی 01 مهدی پرستار شهری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص
طراحی فنی 2 (اجزا ماشین ) 2817035 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 علی نجفی زیارانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/22 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 465 نتیجه
از 24