دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 119 نتیجه
از 6
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران(1) 2815067 2 کارشناسی 01 علی سلمانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00)
تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی غرب (2) 2815071 2 کارشناسی 01 علی سلمانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00)
تصویر (فتوشاپ و انفورماتیک ) 2815022 2 کارشناسی 01 تقی حمیدی منش هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/20 (14:00 - 16:00)
تصویر (فتوشاپ و انفورماتیک ) 2815022 2 کارشناسی 02 تقی حمیدی منش هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/20 (14:00 - 15:00)
طراحی پایه (2) 2815018 2 کارشناسی 01 کریم زارعی هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) 1398/03/11 (16:00 - 18:00)
طراحی پایه (2) 2815018 2 کارشناسی 02 کریم زارعی هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1398/03/11 (16:00 - 18:00)
طراحی سطح دو(2) 2815061 2 کارشناسی 02 کریم زارعی هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/13 (14:00 - 16:00)
طراحی سطح دو(2) 2815061 2 کارشناسی 01 کریم زارعی هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1398/03/13 (14:00 - 16:00)
طراحی و بیان تجسمی (1) 2815074 2 کارشناسی 02 کریم زارعی هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 20:00) 1398/03/13 (10:00 - 12:00)
طراحی و بیان تجسمی (1) 2815074 2 کارشناسی 01 کریم زارعی هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/13 (10:00 - 12:00)
مبانی هنرهای تجسمی (2) (رنگ شناسی ) 2815016 3 کارشناسی 02 مهدی پرستار شهری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) 1398/03/18 (10:00 - 12:00)
مبانی هنرهای تجسمی (2) (رنگ شناسی ) 2815016 3 کارشناسی 01 مهدی پرستار شهری هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) 1398/03/18 (10:00 - 12:00)
نقاشی دیجیتال و اینترنت 2815084 4 کارشناسی 01 حمید رضا چتربحر هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00)
نقاشی دیجیتال و اینترنت 2815084 4 کارشناسی 02 جمشید ملاپور هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00)
نقاشی سطح دو(1) 2815076 6 کارشناسی 01 غلامرضا شاملو هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 19:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00)
نقاشی سطح دو(1) 2815076 6 کارشناسی 02 غلامرضا شاملو هرهفته شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00)
نقاش سطح یک (2)(نور و رنگ) 2815064 4 کارشناسی 01 جمشید ملاپور هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 20:00) 1398/03/18 (08:00 - 10:00)
نقاش سطح یک (2)(نور و رنگ) 2815064 4 کارشناسی 02 جمشید ملاپور هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 20:00) 1398/03/18 (08:00 - 10:00)
نقد وتطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب 2815079 2 کارشناسی 01 علی سلمانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00)
هنر و تمدن اسلامی (2) 2815025 2 کارشناسی 01 علی سلمانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 119 نتیجه
از 6