دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 230 نتیجه
از 12
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
بیان معماری 1 2813216 2 کارشناسی معماری 01 نسترن بهاری پور هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
بررسی سیستماتیک آثار باستانی مناطق مختلف ایران 2812127 2 lesson-section-code7 باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
پروژه طراحی صنعتی 1(روند طراحی ) 2817039 4 کارشناسی طراحی صنعتی 01 زهرا مریخ پور هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/10 (08:30 - 10:30)
پروژه طراحی صنعتی 5 ( محیط زیست ) 2817043 3 کارشناسی طراحی صنعتی 02 محمدرضا عباسی نادرپور هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 19:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
پروژه طراحی صنعتی 5 ( محیط زیست ) 2817043 3 کارشناسی طراحی صنعتی 01 محمدرضا عباسی نادرپور هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 19:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
پروژه طراحی صنعتی 8 (بیونیک) 2817046 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 زهرا مریخ پور هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
تاریخچه علم باستانشناسی 2812029 2 کارشناسی باستان شناسی 01 علی بیننده هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
تاریخ طراحی گرافیک جهان و ایران 2814060 2 کارشناسی گرافیک 01 حمید رضا چتربحر هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
تاریخ هنر از باستان تا آغاز اسلام 2812035 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
تجارب طراحی شهری (سمینار) 2816058 2 lesson-section-code5 طراحی شهری 01 حسن سجادزاده هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
تحقیق باستان شناختی روی منابع اسلامی 2812128 2 lesson-section-code7 باستان شناسی 01 محمدابراهیم زارعی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30)
تنظیم شرایط محیطی 2813055 2 کارشناسی معماری 01 محمدرضا عراقچیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
جغرافیای تاریخی ایران 2812031 2 کارشناسی باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30)
چالش های شهرسازی در ایران 2816086 2 lesson-section-code7 طراحی شهری 01 حسن سجادزاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
حفاظت آثار باستانی وتاریخی (مرمت آثار) 2812090 2 lesson-section-code5 باستان شناسی 01 محمدابراهیم زارعی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (14:00 - 16:00)
حکمت هنر اسلامی 2815066 2 کارشناسی 01 علی سلمانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
حکمت هنر اسلامی 2813107 2 lesson-section-code5 معماری 01 سعید علی تاجر هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
حکمت هنر اسلامی 2814123 2 کارشناسی گرافیک 01 علی سلمانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30)
رنگ و ترکیب بندی در هنر های تصویری 2814105 2 کارشناسی گرافیک 01 تقی حمیدی منش هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
روستا 1 2813066 3 کارشناسی معماری 01 محمد پیله ور هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30)
نمایش 21 - 40 از 230 نتیجه
از 12