دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 101 - 120 از 245 نتیجه
از 13
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مبانی نظری معماری 2813049 3 کارشناسی معماری 01 سعید علی تاجر هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
مبانی هنرهای تجسمی (1) 2815015 3 کارشناسی 01 جمشید ملاپور هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 19:00) 1398/10/07 (08:30 - 10:30)
مبانی هنرهای تجسمی (1) 2815015 3 کارشناسی 02 جمشید ملاپور هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 13:00) 1398/10/07 (08:30 - 10:30)
مبانی هنرهای تجسمی 1 2814185 3 کارشناسی گرافیک 01 جمشید ملاپور هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
مبانی هنرهای تجسمی 1 2814185 3 کارشناسی گرافیک 02 جمشید ملاپور هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 19:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
مبانی هنرهای تجسمی(1) 2817054 3 کارشناسی طراحی صنعتی 02 تقی حمیدی منش هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30)
مبانی هنرهای تجسمی(1) 2817054 3 کارشناسی طراحی صنعتی 01 تقی حمیدی منش هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30)
مبانی و روش های برنامه ریزی شهری 2816049 2 lesson-section-code5 طراحی شهری 01 ابراهیم مولوی هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
مطالعات منظر شهری 2813139 3 lesson-section-code7 معماری 01 مهرداد کریمی مشاور نامشخص نامشخص
مطالعه جغرافیایی واکولوژیکی در مناطق باستانی ایران 2812126 2 lesson-section-code7 باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
معماری معاصر 2813135 3 lesson-section-code7 معماری 01 مهرداد کریمی مشاور هرهفته دو شنبه (09:00 - 12:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
مقدمات طراحی معماری1 2813219 5 کارشناسی معماری 02 مرتضی ملکی هرهفته یک شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) 1398/10/08 (08:30 - 10:30)
مقدمات طراحی معماری1 2813219 5 کارشناسی معماری 01 صاحب محمدیان منصور هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) 1398/10/08 (08:30 - 10:30)
مقدمات طراحی معماری 2 2813036 5 کارشناسی معماری 02 صاحب محمدیان منصور هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 20:00) 1398/10/07 (08:30 - 10:30)
مواد و روش های ساخت(1): چوب 2817071 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 زهرا مریخ پور هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00)
مواد و روش های ساخت(1): چوب 2817071 2 کارشناسی طراحی صنعتی 02 زهرا مریخ پور هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00)
موزه داری 2812089 2 lesson-section-code5 باستان شناسی 01 علی بیننده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30)
نظریه و روش های طراحی 2813110 2 lesson-section-code5 معماری 01 غلامرضا طلیسچی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
نقاشی دیواری 2815083 4 کارشناسی 02 غلامرضا شاملو هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
نقاشی دیواری 2815083 4 کارشناسی 01 غلامرضا شاملو هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
نمایش 101 - 120 از 245 نتیجه
از 13