دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 101 - 120 از 338 نتیجه
از 17
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
طراحی پیشرفته 2814188 3 کارشناسی گرافیک 01 جمشید ملاپور هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) 1399/04/03 (09:00 - 11:00)
طراحی پیشرفته 2814188 3 کارشناسی گرافیک 02 جمشید ملاپور هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 19:00) 1399/04/03 (09:00 - 11:00)
طراحی تبلیغات 2814111 4 کارشناسی گرافیک 01 نفیسه اثنی عشری هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00)
طراحی تبلیغات 2814111 4 کارشناسی گرافیک 02 نفیسه اثنی عشری هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00)
طراحی گرافیک محیطی 2814109 4 کارشناسی گرافیک 01 بشیر پوروقار هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (11:00 - 13:00)
طراحی گرافیک محیطی 2814109 4 کارشناسی گرافیک 02 بشیر پوروقار هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (11:00 - 13:00)
طراحی نوشته فارسی 2814093 2 کارشناسی گرافیک 01 حمید رضا چتربحر هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/03 (11:00 - 13:00)
طراحی نوشته فارسی 2814093 2 کارشناسی گرافیک 02 حمید رضا چتربحر هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/03 (11:00 - 13:00)
عکاسی گرافیک 1 2814215 2 کارشناسی گرافیک 02 تقی حمیدی منش هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00)
عکاسی گرافیک 1 2814215 2 کارشناسی گرافیک 01 تقی حمیدی منش هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00)
عکاسی و گرافیک 2814099 2 کارشناسی گرافیک 01 تقی حمیدی منش هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/31 (11:00 - 13:00)
کانت 2814157 2 دکتری گرافیک 01 علی سلمانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00)
مبانی حکمی هنر اسلامی 2814137 2 کارشناسی ارشد گرافیک 01 علی سلمانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/23 (14:00 - 16:00)
مبانی زیبایی شناسی2(از رنسانس تا کانت) 2814132 2 کارشناسی ارشد گرافیک 01 علی سلمانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00)
نرم افزار گرافیک 1 2814199 2 کارشناسی گرافیک 01 حمید رضا چتربحر هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00)
نرم افزار گرافیک 1 2814199 2 کارشناسی گرافیک 02 حمید رضا چتربحر هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00)
هنر خاور دور چین و ژاپن باستان 2812061 2 کارشناسی باستان شناسی 01 مریم محمدی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (14:00 - 16:00)
هنر هند باستان 2812062 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00)
هنر یونان و روم باستان 2812056 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00)
آشنایی با برنامه ریزی کالبدی 2813071 2 کارشناسی معماری 01 مهرداد کریمی مشاور هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
نمایش 101 - 120 از 338 نتیجه
از 17