دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

تصویر (فتوشاپ و انفورماتیک )

نام درس تصویر (فتوشاپ و انفورماتیک )
کد درس 2815022
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز