دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران(1)

نام درس تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران(1)
کد درس 2815067
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز