اساتید دانشکده

علی نجفی زیارانی

علی نجفی زیارانی

علی نجفی زیارانی   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه طراحی صنعتی 4 (طرحهای سریع) 2817042 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/01 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
پروژه طراحی صنعتی 4 (طرحهای سریع) 2817042 3 02 هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/01 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طراحی فنی 1 (مبانی) 2817034 2 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طراحی فنی 3 (کنترل هیدرولیک و نیوماتیک ) 2817036 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/28 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
فیزیک(1):ایستایی 2817063 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
نمایش 5 نتیجه