اساتید دانشکده

ابراهیم مولوی

change-logo

ابراهیم مولوی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ شهر و شهر سازی در ایران 2816008 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان 2816023 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/21 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
روشها و فنون طراحی شهری 1 2816022 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مبانی و روش های برنامه ریزی شهری 2816049 2 01 هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان 2816023 2 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 5 نتیجه