اساتید دانشکده

غلامرضا شاملو

غلامرضا شاملو

غلامرضا شاملو   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقاشی سطح دو(1) 2815076 6 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) 1399/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
نقاشی سطح دو(1) 2815076 6 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) 1399/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طرح جامع (سمینار ) 2815080 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نقاشی دیواری 2815083 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نقاشی دیواری 2815083 4 02 هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نقاشی سطح دو(1) 2815076 6 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 19:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نقاشی سطح دو(1) 2815076 6 02 هرهفته شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1