اساتید دانشکده

حمید رضا چتربحر

حمید رضا چتربحر

حمید رضا چتربحر   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقاشی دیجیتال و اینترنت 2815084 4 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 20:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
طراحی نوشته فارسی 2814093 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طراحی نوشته فارسی 2814093 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
نرم افزار گرافیک 1 2814199 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
نرم افزار گرافیک 1 2814199 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
تاریخ طراحی گرافیک جهان و ایران 2814060 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
صفحه آرایی (1) 2814095 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
صفحه آرایی (1) 2814095 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی برای فضای مجازی 2814112 4 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی برای فضای مجازی 2814112 4 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ماشین نویسی فارسی و تایپ لاتین 2814118 2 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/09 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ماشین نویسی فارسی و تایپ لاتین 2814118 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/09 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نقاشی دیجیتال و اینترنت 2815084 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
رایانه و نرم افزار (2) 2814130 3 02 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
رایانه و نرم افزار (2) 2814130 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) 1398/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی گرافیک (2) 2814045 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مبانی گرافیک (2) 2814045 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 17 نتیجه
از 1