اساتید دانشکده

تقی حمیدی منش

تقی حمیدی منش

تقی حمیدی منش   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی هنرهای تجسمی (2) 2815090 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) 1399/04/02 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
مبانی هنرهای تجسمی (2) 2815090 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 19:00) 1399/04/02 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
نقاشی دیجیتال و اینترنت 2815084 4 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 20:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
عکاسی گرافیک 1 2814215 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
عکاسی گرافیک 1 2814215 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
عکاسی و گرافیک 2814099 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/31 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
مبانی هنرهای تجسمی(1) 2817054 3 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی هنرهای تجسمی(1) 2817054 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
رنگ و ترکیب بندی در هنر های تصویری 2814105 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
عکاسی (2) 2814049 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 18:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
عکاسی (2) 2814049 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
عکاسی مقدماتی 2814214 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/09 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
عکاسی مقدماتی 2814214 2 02 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/09 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تصویر (فتوشاپ و انفورماتیک ) 2815022 2 02 هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/20 (14:00 - 15:00) ترم دوم 1397
تصویر (فتوشاپ و انفورماتیک ) 2815022 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
عکاسی (1) 2814048 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1398/03/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
عکاسی (1) 2814048 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1398/03/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
عکاسی و گرافیک 2814099 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1398/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
عکاسی و گرافیک 2814099 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) 1398/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1