اساتید دانشکده

جمشید ملاپور

جمشید ملاپور

جمشید ملاپور   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سطح دو(2) 2815061 2 02 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
طراحی سطح دو(2) 2815061 2 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
نقاشی(1) 2815110 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) 1399/04/01 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
نقاشی(1) 2815110 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 19:00) 1399/04/01 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
تاریخ هنر نقاشی در ایران 2812055 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طراحی پیشرفته 2814188 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 19:00) 1399/04/03 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
طراحی پیشرفته 2814188 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) 1399/04/03 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
طراحی سطح دو(1) 2815060 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی سطح دو(1) 2815060 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی هنرهای تجسمی (1) 2815015 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 19:00) 1398/10/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مبانی هنرهای تجسمی (1) 2815015 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 13:00) 1398/10/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طراحی قلم فارسی 2814094 2 01 هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/10 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طراحی قلم فارسی 2814094 2 02 هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/10 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مبانی هنرهای تجسمی 1 2814185 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 19:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی هنرهای تجسمی 1 2814185 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نقاشی دیجیتال و اینترنت 2815084 4 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نقاش سطح یک (2)(نور و رنگ) 2815064 4 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 20:00) 1398/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نقاش سطح یک (2)(نور و رنگ) 2815064 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 20:00) 1398/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تاریخ هنر نقاشی در ایران 2812055 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تجزیه و تحلیل هنرهای بصری (1) 2814055 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2