اساتید دانشکده

علی سلمانی

علی سلمانی

علی سلمانی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتنام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ هنر جهان 2815029 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
تجزیه و تحلیل هنرهای بصری (1) 2814055 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/21 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری 2814217 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1398
کانت 2814157 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی حکمی هنر اسلامی 2814137 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی زیبایی شناسی2(از رنسانس تا کانت) 2814132 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حکمت هنر اسلامی 2815066 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
حکمت هنر اسلامی 2814123 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مبانی زیبایی و هنر در حکمت و عرفان اسلامی 2814161 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
هنر در تاریخ(1) 2814235 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران(1) 2815067 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی غرب (2) 2815071 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نقد وتطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب 2815079 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
هنر و تمدن اسلامی (2) 2815025 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1