بایدهای معماری مسجد اریه مدلی راهبردی برای معماری مسجد(طراحی مسجد در شهر همدان)

بایدهای معماری مسجد اریه مدلی راهبردی برای معماری مسجد(طراحی مسجد در شهر همدان)


بایدهای معماری مسجد اریه مدلی راهبردی برای معماری مسجد(طراحی مسجد در شهر همدان)

نوع: Type: معماری

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: بایدهای معماری مسجد اریه مدلی راهبردی برای معماری مسجد(طراحی مسجد در شهر همدان)

ارائه دهنده: Provider: محمد سجادیاری

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکترمجید حیدری دلگرم

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: آقای دکتر سید امیر حسینی - آقای دکتر تاجر - آقای دکترمحمدیان منصور

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/07/25 روز: سه شنبه ساعت 12:00

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: