بهینه سازی فضای باز اطراف بلوک های مسکونی به منظور آسایش حرارتی

بهینه سازی فضای باز اطراف بلوک های مسکونی به منظور آسایش حرارتی


بهینه سازی فضای باز اطراف بلوک های مسکونی به منظور آسایش حرارتی

نوع: Type:

مقطع: Segment: دکتری معماری

عنوان: Title: بهینه سازی فضای باز اطراف بلوک های مسکونی به منظور آسایش حرارتی

ارائه دهنده: Provider: مهسا صمدپورشهرک

اساتید راهنما: Supervisors: دکترکریمی مشاور

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1401/09/21 ساعت 12

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: