طراحی پوسته هوشمند پارامتریک به منظور بهینه سازی نور روز برای ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی در شهر شیراز

طراحی پوسته هوشمند پارامتریک به منظور بهینه سازی نور روز برای ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی در شهر شیراز


طراحی پوسته هوشمند پارامتریک به منظور بهینه سازی نور روز برای ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی در شهر شیراز

نوع: Type:

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد معماری گرایش معماری دیجیتال

عنوان: Title: طراحی پوسته هوشمند پارامتریک به منظور بهینه سازی نور روز برای ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی در شهر شیراز

ارائه دهنده: Provider: رضا جوکار

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکتر مرتضی ملکی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: داور داخلی 1: آقای دکتر محمد مهدی مولایی داور داخلی 2: آقای دکتر صاحب محمدیان منصور

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1401/10/20 ساعت 14:00

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: