بررسی اهمیت و جایگاه ریشهر در سواحل خلیج فارس از نظر متون تاریخی و یافته های باستان شناسی

نوع: Type: باستان شناسی گرایش دوران تاریخی ایران

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: بررسی اهمیت و جایگاه ریشهر در سواحل خلیج فارس از نظر متون تاریخی و یافته های باستان شناسی

ارائه دهنده: Provider: فاطمه محمدی

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکتر همتی ازندریانی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: داور داخلی 1:آقای دکتر مترجم داور داخلی 2: آقای دکتر ملازاده

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 30 /1401/11

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: