بررسی عوامل موثر بر ارتقای سیما و منظر شهری با تاکید بر پیاده روها در شهر اصفهان

نوع: Type: شهرسازی

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: بررسی عوامل موثر بر ارتقای سیما و منظر شهری با تاکید بر پیاده روها در شهر اصفهان

ارائه دهنده: Provider: حسین قاسمی

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکتر ابراهیم مولوی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: آقای دکتر حسن سجاد زاده - آقای دکتر حامد عباسی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/07/23 ساعت 11

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: