تحلیل تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار حکمروایی خوب شهری در ایران با تاکید بر نقش تسهیلگران و کار آمد سازی فعالیت های آنها

نوع: Type: شهرسازی

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: تحلیل تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار حکمروایی خوب شهری در ایران با تاکید بر نقش تسهیلگران و کار آمد سازی فعالیت های آنها

ارائه دهنده: Provider: فاطمه فرجام طلب

اساتید راهنما: Supervisors: آفای دکتر سجاد زاده

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: آقای دکتر ابراهیم مولوی - آقای دکتر هوشمند علیزاده - آقای دکتر کیومرث ایراندوست

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/07/23 ساعت 15

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: