جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای حمید عامریان

18 Jun 2016
کد خبر : 6338841
تعداد بازدید : 301

جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری آقای حمید عامریان با موضوع "مطالعه نقوش انتزاعی سفالینه های قرون سوم و چهارم هجری در ناحیه ی شمال شرقی ایران"

جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری  آقای حمید عامریان با موضوع "مطالعه نقوش انتزاعی سفالینه های قرون سوم و چهارم هجری در ناحیه ی شمال شرقی ایران"

رشته:       باستان شناسی
گرایش:       دوران اسلامی

استاد راهنما:     دکتر محمد ابراهیم زارعی
استاد مشاور:      دکتر علی سلمانی، دکتر محمد مرتضائی

داور داخلی:       دکتر مریم محمدی

داوران خارجی:    دکتر میترا شاطری، دکتر سید رسول موسوی

تاریخ دفاع:  95/04/13     ساعت: 14 تا 16 بعدازظهر

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری