جلسه دفاعیه رساله دکتر آقای "اسماعیل همتی ازندریانی"

22 Jan 2018
کد خبر : 6338217
تعداد بازدید : 174

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای "اسماعیل همتی ازندریانی" با موضوع "تحلیل و بررسی مجموعه معماری دست کند ارزانفود - همدان"

جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای  "اسماعیل همتی ازندریانی" با موضوع "تحلیل و بررسی مجموعه معماری دست کند ارزانفود - همدان"

 

رشته:       باستان شناسی

گرایش:     تاریخی    

استاد راهنما:     دکتر یعقوب محمدی فر

استاد مشاور:    دکتر کاظم ملازاده، دکتر مسعود باقرزاده

داوران داخلی:    دکتر عباس مترجم

داوران خارجی : دکتر سید مهدی موسوی کوهپر، دکتر حسن فاضلی نشلی

ناظر:  دکتر علی بیننده

تاریخ دفاع:  96/11/11     ساعت: 10-12

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری