جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مریم حمیدی نیا"

04 Feb 2017
کد خبر : 6338464
تعداد بازدید : 197

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "مریم حمیدی نیا" با موضوع "پیسبرد اهداف بازآفرینی شهری از طریق ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی( نمونه موردی: محله سیروس در بفت تاریخی شهر تهران"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "مریم حمیدی نیا" با موضوع "پیسبرد اهداف بازآفرینی شهری از طریق ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی( نمونه موردی: محله سیروس در بفت تاریخی شهر تهران"

 

 

 

رشته:       طراحی شهری

گرایش:      ---      

استاد راهنما:     دکتر محمد سعید ایزدی

استاد مشاور:        دکتر حسن سجادزاده

داوران داخلی:         دکتر ابراهیم مولوی_ ، دکتر محمد مهدی مولائی

ناظر : ----

تاریخ دفاع:  95/11/20      ساعت:11

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری