طراحی دانشکده هنرو معماری دانشگاه بوعلی سینا با رویکرد رشد و توسعه خلاقیت دانشجویان

نوع: Type: معماری

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: طراحی دانشکده هنرو معماری دانشگاه بوعلی سینا با رویکرد رشد و توسعه خلاقیت دانشجویان

ارائه دهنده: Provider: آیدا لباسی

اساتید راهنما: Supervisors: قای دکتر غلامرضا طلیسچی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: داور داخلی 1: آقای دکتر حیدری دلگرم داور داخلی 2: آقای دکترصاحب محمدیان منصور

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1401/12/01 روز: دو شنبه ساعت 14:00

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: