طراحی ساختمان های بلند مسکونی با نمای متحرک در اقلیم گرم و خشک(شهر اصفهان)

نوع: Type: معماری

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: طراحی ساختمان های بلند مسکونی با نمای متحرک در اقلیم گرم و خشک(شهر اصفهان)

ارائه دهنده: Provider: میلاد جاوید

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکتر مهردادکریمی مشاور

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: آقای دکتر مجید حیدری دلگرم - آقای دکترصاحب محمدیان منصور

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/07/26 روز: چهارشنبه ساعت 11

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: