دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 746 نتیجه
از 38
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارتباط تصویری2(پایه نشانه) 2814193 3 کارشناسی گرافیک 01 بشیر پوروقار هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص
ارتباط تصویری2(پایه نشانه) 2814193 3 کارشناسی گرافیک 02 بشیر پوروقار هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص
ارگونومی(1) 2817068 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 زهرا مریخ پور هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
ایستایی 2813058 2 کارشناسی معماری 01 مرتضی شکری هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
استخوان شناسی 2812038 2 کارشناسی باستان شناسی 01 ناصر میرازی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
آشنایی با برنامه ریزی کالبدی 2813071 2 کارشناسی معماری 01 مهرداد کریمی مشاور هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30)
آشنایی با تاریخ هنر 2817062 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 محمدرضا عباسی نادرپور هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
آشنایی با مرمت ابنیه 2813073 3 کارشناسی معماری 01 مجید حیدری دلگرم هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
آشنایی با هنر در تاریخ 1 2815093 2 کارشناسی 01 علی اصغر مروت هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30)
آشنائی با هنر در تاریخ 1 2814038 2 کارشناسی گرافیک 01 علی سلمانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30)
آشنائی با هنر در تاریخ 2 2814039 2 کارشناسی گرافیک 01 علی اصغر مروت هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30)
اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی 2816026 2 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 ابراهیم مولوی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
باستانشناسی ایران در هزاره اول ق م 2812042 2 کارشناسی باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
باستانشناسی اشکانی 2812044 2 کارشناسی باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی بین النهرین ازآغاز کشاورزی تاآغاز ادبیات 2812097 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 علی بیننده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
باستان شناسی بین النهرین درطول هزاره دوم واول 2812107 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00)
باستانشناسی پیش از تاریخ ایران 2812039 2 کارشناسی باستان شناسی 01 عباس مترجم هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی پیش از تاریخ ایران درهزاره اول قبل ازمیلاد 2812095 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین ازآغاز تاپایان جمع آوری غذا 2812096 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 عباس مترجم هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی دوران اسلامی1 2812212 2 کارشناسی 01 مریم محمدی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 746 نتیجه
از 38