دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین ازآغاز تاپایان جمع آوری غذا

نام درس باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین ازآغاز تاپایان جمع آوری غذا
کد درس 2812096
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز