دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

باستان شناسی بین النهرین درطول هزاره دوم واول

نام درس باستان شناسی بین النهرین درطول هزاره دوم واول
کد درس 2812107
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز