باستان شناسی-دوران اسلامی

نوع: Type:

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: باستان شناسی-دوران اسلامی

ارائه دهنده: Provider: مصطفی رضایی

اساتید راهنما: Supervisors: خانم دکتر محمدی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: داور داخلی 1: آقای دکتر محمد ابراهیم زارعی داور خارجی1: آقای دکتر کریم حاجی زاده داور خارجی 2: آقای دکتر محمد مرتضایی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1401/12/15 روز: دوشنبه ساعت 11

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: