بایدهای معماری مسجد اریه مدلی راهبردی برای معماری مسجد(طراحی مسجد در شهر همدان)

نوع: Type: معماری

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: بایدهای معماری مسجد اریه مدلی راهبردی برای معماری مسجد(طراحی مسجد در شهر همدان)

ارائه دهنده: Provider: محمد سجادیاری

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکترمجید حیدری دلگرم

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: آقای دکتر سید امیر حسینی - آقای دکتر تاجر - آقای دکترمحمدیان منصور

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/07/25 روز: سه شنبه ساعت 12:00

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: