بهینه سازی فضای باز اطراف بلوک های مسکونی به منظور آسایش حرارتی

نوع: Type:

مقطع: Segment: دکتری معماری

عنوان: Title: بهینه سازی فضای باز اطراف بلوک های مسکونی به منظور آسایش حرارتی

ارائه دهنده: Provider: مهسا صمدپورشهرک

اساتید راهنما: Supervisors: دکترکریمی مشاور

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1401/09/21 ساعت 12

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: