تبیین اصول ساماندهی جداره های شهری با رویکرد معماری زمینه گرا

نوع: Type: طراحی شهری

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: تبیین اصول ساماندهی جداره های شهری با رویکرد معماری زمینه گرا

ارائه دهنده: Provider: سعید یکتا

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکتر ایزدی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: داور داخلی 1: آقای دکتر حسن سجادزاده داور داخلی 2:آقای دکترکریمی مشاور

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1401/12/03 روز:چهارشنبه ساعت 11:00

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: