تبیین مدل زمینه گرایی خدمات اکوسیستم شهری با تاکید بر شبکه های زیر ساخت سبز (مورد پژوهی :رود دره های شهر همدان)

نوع: Type: شهرسازی

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: تبیین مدل زمینه گرایی خدمات اکوسیستم شهری با تاکید بر شبکه های زیر ساخت سبز (مورد پژوهی :رود دره های شهر همدان)

ارائه دهنده: Provider: محمد معتقد

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر حسن سجاد زاده - دکترمحمد سعید ایزدی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر ابراهیم مولوی - دکتر صالح شکوهی - دکتر رحیم هاشم پور

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/07/25 ساعت 11

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: