جلسه دفاع از رساله دکتری خانم "زهره سلطانمرادی"

24 Sep 2018
کد خبر : 6338109
تعداد بازدید : 179

جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم "زهره سلطانمرادی" با موضوع "بررسی معماری آب رسانی و شیوه های مدیریت آب در اصفهان دوره صفوی"

جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم  "زهره سلطانمرادی" با موضوع "بررسی معماری آب رسانی و شیوه های مدیریت آب در اصفهان دوره صفوی"

 

رشته:       باستان شناسی

گرایش:      دوره اسلامی

استاد راهنما:     دکتر محمد ابراهیم زارعی

استاد مشاور:    دکتر فریبا سعیدی انارکی

داوران داخلی:        دکتر جواد نیستانی، دکتر محسن جاوری

 

تاریخ دفاع:  97/07/04      ساعت: 10

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری