پایش مفهوم حق به شهر در تبیین دیاکلیتیک تولید و باز تولید فضاهای عمومی و آهنگ روزمره زندگی شهروندان (مورد کاوی :شهر قزوین)

نوع: Type: شهرسازی

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: پایش مفهوم حق به شهر در تبیین دیاکلیتیک تولید و باز تولید فضاهای عمومی و آهنگ روزمره زندگی شهروندان (مورد کاوی :شهر قزوین)

ارائه دهنده: Provider: مریم افروز

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر حسن سجاد زاده

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر محمد سعید ایزدی - دکتر منوچهر طبیبیان - دکتر رحیم هاشم پور

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/07/25 ساعت 14

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: