جلسه دفاع از پایان نامه دکتری

نوع: Type: معماری

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: جلسه دفاع از پایان نامه دکتری

ارائه دهنده: Provider: مهسا صمدپور شهرک

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکتر مهردادکریمی مشاور

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: داور داخلی 1: - آقای دکتر مولایی داور خارجی1 :آقای دکتر ویسی داور خارجی 2: خانم دکتر نصرالهی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/04/21 روز چهارشنبه ساعت 11

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: