سبک شناسی معماری آشور بر اساس نقوش برجسته

نوع: Type: باستان شناسی گرایش دوران تاریخی ایران

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: سبک شناسی معماری آشور بر اساس نقوش برجسته

ارائه دهنده: Provider: سارا محمدپور

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکترهمتی ازندریانی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: داور داخلی 1: آقای دکتر محمدی فر داور داخلی 2: آقای دکتر مترجم

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 30 /1401/11 روز: یکشنبه ساعت 10

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: