طراحی پوسته هوشمند پارامتریک به منظور بهینه سازی نور روز برای ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی در شهر شیراز

نوع: Type: دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد معماری گرایش معماری دیجیتال

عنوان: Title: طراحی پوسته هوشمند پارامتریک به منظور بهینه سازی نور روز برای ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی در شهر شیراز

ارائه دهنده: Provider: رضا جوکار

اساتید راهنما: Supervisors: آقای دکتر مرتضی ملکی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: داور داخلی 1: آقای دکتر محمد مهدی مولایی داور داخلی 2: آقای دکتر صاحب محمدیان منصور

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1401/10/20 ساعت 14:00

مکان ارائه: Place of presentation: سالن جلسات

چکیده: Abstract: