اساتید دانشکده

« بازگشت

شناخت وبررسی تمدنهای پیش از تاریخ ایران از آغاز تا پایان استقرار در دهکده ها

نام درس شناخت وبررسی تمدنهای پیش از تاریخ ایران از آغاز تا پایان استقرار در دهکده ها
کد درس 2812092
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز