اساتید دانشکده

اسماعیل همتی ازندریانی

اسماعیل همتی ازندریانی

اسماعیل همتی ازندریانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 21 - 35 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هنر هند باستان 2812062 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
هنر یونان و روم باستان 2812056 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
باستانشناسی اشکانی 2812044 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
باستانشناسی ساسانی 2812045 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
باستانشناسی مصرباستان 2812052 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تاریخ هنر از باستان تا آغاز اسلام 2812035 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شناخت سکه ها، مهرهاوالواح باستانی( تابلت) 2812086 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فلزکاری در دوره اسلامی 2812049 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی فرهنگی باستانشناسی 2812034 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
باستان شناسی دوران تاریخی یونان و روم 2812125 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
باستانشناسی و هنر عیلام 2812041 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سکه شناسی و شناخت مهر و تابلیت الواح 2812054 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طبقه بندی سفال 2812188 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
هنر هند باستان 2812062 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
هنر یونان و روم باستان 2812056 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 21 - 35 از 35 نتیجه
از 2