اساتید دانشکده

« بازگشت

باستان شناسی بین النهرین ازآغاز کشاورزی تاآغاز ادبیات

نام درس باستان شناسی بین النهرین ازآغاز کشاورزی تاآغاز ادبیات
کد درس 2812097
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز