اساتید دانشکده

مریم محمدی

مریم محمدی

مریم محمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
گونه مطالعه الگوی معماری سنتی بوشهر و عوامل موثر بر شکل گیری آن کارشناسی ارشد 1398/06/30
طبقه بندی و گونه شناسی ،شکل،لعاب و نقوش کاشی های قرن پنجم تا نهم هجری قمری در ایران کارشناسی ارشد 1398/11/15
باغ های ایرانی سده چهارم تا اواسط سده هفتم هجری قمری بر اساس داده های تاریخی و باستان شناسی کارشناسی ارشد 1398/06/30
جواد جعفری هنر باغ های ایرانی سده چهارم تا اواسط سده هفتم هجری قمری بر اساس داده های تاریخی و باستان شناسی کارشناسی ارشد 1398/06/30
محمدرضا چوپانی قارنه تحلیل و بررسی باستان شناختی قلاع اربابی و استحکامات دفاعی منطقه جرقویه سفلی اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/07
امنه حمزئی طبقه بندی و گونه شناسی ،شکل،لعاب و نقوش کاشی های قرن پنجم تا نهم هجری قمری در ایران کارشناسی ارشد 1398/11/15
مطهره ذاکری بررسی تطبیقی نقوش پوشاک زنان جنوب شرقی و سفال کلپورگان سیستان و بلوچستان کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/28
مریم سادات شاهگذاری بررسی نقش های سفالینه های زرین فام در دوره ایلخانی کارشناسی ارشد 1399/08/07
معصومه صابریون سبک شناسی و طبقه بندی سنگ قبرهای اسلامی موزه سنگ تپه هگمتانه )نمونه موردی: سلجوقی ، صفوی، قاجار( کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/27
معصومه صابریون سبک شناسی و طبقه بندی سنگ قبرهای اسلامی موزه سنگ تپه هگمتانه )نمونه موردی: سلجوقی ، صفوی، قاجار( کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/27
مبینا مظفری گونه مطالعه الگوی معماری سنتی بوشهر و عوامل موثر بر شکل گیری آن کارشناسی ارشد 1398/06/30
خدیجه حدادی گونه شناسی نقوش اسلیمی در دوران اسلامی در ایران (مورد مطالعاتی از صدر اسلام تا صفویه) کارشناسی ارشد 1397/11/25
اعظم دینی بررسی میزان تاثیر نقوش تزیینی دوره ساسانی بر تزیینات معماری قرون اولیه اسلامی کارشناسی ارشد 1394/11/07
مصطفی رضایی مطالعه تاریخی و باستان شناسی محوطه اسلامی اَنداجین شهرستان بهار (استان همدان) کارشناسی ارشد 1395/06/27
مهرزاد زند محب مطالعه تاثیر فلزکاری دوره ساسانی بر فلزکاری سده های نخستین اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1394/11/25
محمد شعبانی بررسی و تحلیل محوطه های استقراری بخش مرکزی شهرستان همدان از آغاز دوره اسلامی تا پایان دوره صفوی بر اساس مدارک باستانشناختی کارشناسی ارشد 1394/11/18
فرزانه کریمی حسن ابادی شکل گیری و روند توسعه بافت شهر رفسنجان از آغاز تا پایان دوره قاجار کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/19
محمدمهدی گودرزی طبقه بندی و گونه شناسی سفال های محوطه مسجد جامع بروجرد (بر اساس کاوش های مسجد جامع و لایه های فرهنگی بافت قدیم شهر) کارشناسی ارشد 1395/10/29
سعیده نامور بازخوانی باستان شناسانه نقوش و نگاره های دوره ایلخانی و تیموری کارشناسی ارشد 1397/11/23
ناهید نیک فرجام مطالعه بافت و بناهای شهر بابک در دوره قاجار کارشناسی ارشد 1393/11/19
زینب نوروزپورممسنی پوشاک و نقوش آن در دوره ایلخانی بر اساس آثار نگارگری و نقوش روی سفال کارشناسی ارشد 1396/11/25
فائزه یوسفی مطالعه نقوش انسانی ، جانوری، اساطیری وگیاهی آثار سفالی وفلزی ایران در سده های نخستین اسلامی(قرن اول تا پایان قرن چهارم هـ . ق) کارشناسی ارشد 1397/07/10
نام درس
 
نمایش 21 - 32 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شناخت وبررسی فرهنگهای سرزمینهای اسلامی آفریقائی 2812114 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
هنر خاور دور چین و ژاپن باستان 2812061 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
باستانشناسی و هنر اسلامی ایران 1 2812046 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
باستان شناسی و هنر سرزمینهای اسلامی 2812058 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
سیر تحول خطوط و خواندن کتیبه های اسلامی 2812059 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
شناخت وبررسی باستان شناسی ازقرن پنجم تانهم هجری 2812111 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
هنرفلزکاری اسلامی 2812117 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
باستانشناسی و هنر اسلامی ایران 2 2812047 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
بررسی کلی باستان شناسی دوره اسلامی مکاتب مصرومغرب وشام 2812130 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
بررسی کلی باستان شناسی دوره اسلامی مکتب ایران 1 2812139 2 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
شناخت وبررسی باستاشناسی صدراسلام تاقرن پنجم هجری 2812110 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شناخت وبررسی فرهنگهای سرزمینهای اسلامی آفریقائی 2812114 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 21 - 32 از 32 نتیجه
از 2